اجازه اجتهاد

آقا
آقا

اجازه اجتهاد

/
اجازه اجتهاد شيوه اى سنتى است از اعطاى مدرك علمى معتبر در حوزه هاى علم…